ใบความรู้คลื่นกล

โพสต์22 ต.ค. 2558 01:41โดยวิไลพร พรหมทา

คลื่น (Wave)  เป็นปรากฏการณ์จากการรบกวนแหล่งกำเนิด แล้วมีการแผ่กระจายพลังงานอันเป็นผลจากการรบกวนนี้สิ่งที่คลื่นพาไปด้วยคือ พลังงาน

         1.  การจำแนกคลื่นตามการใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่

               1.1 คลื่นกล (Mechanical wave) เป็นคลื่นที่อาศัยตัวกลาง เช่น คลื่นน้ำ คลื่นเสียง

               1.2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic wave) เป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลาง เช่น คลื่นแสง

          2. การจำแนกคลื่นตามลักษณะการสั่นของอนุภาคตัวกลาง

              2.1 คลื่นตามขวาง (Transverse wave) อนุภาคตัวกลางสั่นในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น คลื่นแสง

             2.2 คลื่นตามยาว (Longitudinal wave) อนุภาคสั่นในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น เช่น    คลื่นเสียง

 ลักษณะทั่วไปของคลื่น คลื่นทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

          ๑. คลื่นดล ( pulse wave ) คลื่นที่เกิดในเวลาช่วงสั้นๆ ให้ลูกคลื่น 2 – 3 ลูก

          ๒. คลื่นต่อเนื่อง ( continuous wave ) คลื่นที่เกิดขึ้นและแผ่พลังงานออกไปอย่างสม่ำเสมอ


Comments